APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES 2022

14/01/2022

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES 2022

 

El passat 1 de gener van entrar en vigor les modificacions de les ordenances fiscals i reguladores després de trenta dies d'exposició pública sense que es presentés cap mena d'al·legació.

Una de les principals modificacions fa referència a l'ordenança fiscal número 2 de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) la qual recull una bonificació del 95% sobre la quota íntegra de l'impost, en aquelles construccions, instal·lacions u obres que incorporin calderes de biomassa o sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.

Pel que fa al capítol de les ordenances reguladores la modificació més notòria s'ha produït a l'ordenança sobre l'expedició de documents administratius. En aquest cas, el preu de les fotocòpies es rebaixa un 50% sobre els preus antics.

D'altra banda, les sol·licituds de certificats: cadastrals, d'acords de ple, de secretaria, de cens, etc costaran 3 € per document. Els diversos certificats d'empadronament tenen una taxa de 3 € i els volants d'empadronament 2 €.

També, es van aprovar modificacions sobre l'ordenança número 12 que estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, en vies públiques locals que s'actualitza per passar de 0,17 a 0,50 € per m2 i dia.

L'ordenança número 14 reguladora dels preus públics per l'ús i ocupació dels diferents espais de titularitat municipal incorpora novetats al seu articulat i instaura una tarifa de 30 € per la utilització de les sales de l'Ajuntament per a casaments. Queden exempts del pagament del preu públic aquelles parelles en les quals un dels seus membres consti empadronat a Duesaigües des de fa més d'un any.

També, s'afegeix una quota de 10 € /dia per l'ús de la Plaça del Caçadors prèvia sol·licitud d'autorització a l'Ajuntament.

El text íntegre de les ordenances modificades es va publicar al BOPT  2021-11570 en data de 31/12/2021 i es troben també a la secció AJUNTAMENT del web municipal i al portal de transparència.