Ordenances Municipals

Ordenança N 2 Reguladora de l'Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres ( ICIO) Ordenança N 14 Reguladora de l' Impost per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, contenidors, tanques, puntals, bastides o altres instal·lacions anàlogues ...
Subscriure a