Ordenances Municipals

Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens.

A més de les ordenances que regulin matèries de la competència local, els municipis poden aprovar ordenances de bon govern, les quals incorporen les normes peculiars de la localitat encaminades a ordenar l’activitat i la convivència dels ciutadans en el medi urbà i rural, i també, si s’escau, el costum local (art. 59. ROAS).

Ordenances fiscals

NÚM. 13 Reguladora del Preu públic Servei Publicitat Web Muntanyum (DEROGADA)

 

Ordenances generals i reglaments

 
Subscriure a