BASES PER A SUBVENCIONS A LES ENTITATS

25/10/2022

BASES PER A SUBVENCIONS A LES ENTITATS

 

S'ha publicat al BOPT les Bases reguladores que han de regir la convocatòria i la concessió de subvencions a entitats locals. 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions, dins dels límits del pressupost municipal, per aquelles entitats i associacions de Duesaigües sense ànim de lucre que duguin a terme programes, activitats i projectes, d’utilitat pública o interès social, i que s’hagin realitzat en el municipi de Duesaigües durant l’any 2021 i 2022. 

Beneficiaris:

Les Bases, d'acord amb els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), regulen que poden ser beneficiaris les entitats i associacions que figurin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Duesaigües. 

Com inscriure's al Registre? A través d'una instància genèrica adjuntant la documentació requerida a l'article 4t del Reglament del Registre d'Entitats Municipals.

Així mateix, estableixen el procediment de concessió, l'import dels ajuts, la convocatòria, els requisits, la justificació i el pagament de la subvenció.

Les accions subvencionables són les següents:

Línia 1 Manteniment i funcionament:

a) Lloguer d’espais i despeses de la comunitat

b) Neteja ( inclòs productes)

c) Manteniment línia telefònica, xarxes informàtiques i connexió a internet.

d) Llum i aigua.

e) Material fungible d’oficina

f) Assegurances

g) Manteniment i reparació del local

h) Altres despeses generals

5.2- Línia 2 projectes i/o activitats lúdiques, esportives, culturals i festives:

a) Organització i realització d’activitats de promoció i recuperació de les festes tradicionals i populars.

b) Exhibicions artístiques i/o artesanes, obres de teatre, exposicions i similars.

c) Activitats lúdiques, culturals, de lleures i esportives adreçades als veïns/es en general o bé a col·lectius de joves, de gent gran, dones, etc.

d) Activitats/campanyes de solidaritat relacionades amb els objectius estatutaris de l’entitat.

5.3- Queden excloses les despeses que s’enumeren a continuació:

a) Despeses d’inversió.

b) Àpats, dinars, dietes i desplaçaments.