CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021

25/02/2021 Actualitat

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021

L'Ajuntament de Duesaigües informa del nou calendari fiscal per aquest exercici 2021 amb les taxes i tributs de caràcter periòdic, les dates i els terminis de pagament que s’aplicaran al municipi en aquest any en curs.

Us recordem que a Base gestió d'ingressos els contribuents poden trobar diferents tràmits i serveis per gestionar i conèixer de primera mà com dur a terme el pagament dels rebuts no domiciliats dins del termini legal. https://www.base.cat

Així mateix, l'organisme col·laborador amb l'Ajuntament en matèria de recaptació posar a l'abast del ciutadà el servei Compte de Pagament Personalitzat per facilitar el pagament en 9 mensualitats dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d'un exercici, corresponent a:

  • Impost d'Activitats Econòmiques.
  • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana).
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu, excepte la taxa de subministrament d'aigua.