CONVENI PER A LA GESTIÓ DE L'AIGUA DE BOCA

23/03/2022 Salut Pública

CONVENI PER A LA GESTIÓ DE L'AIGUA DE BOCA

 

El Ple de l'Ajuntament ha acordat el conveni de col·laboració amb  Consell Comarcal del Baix Camp per a l'assitència tècnica i la millora de la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable, a través de la societat especialitzada COMAIGUA, SL.

Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament de Duesaigües conserva la titularitat i la gestió del servei d’abastament d’aigua potable al municipi, així com les seves instal·lacions, si bé delega a favor del Consell Comarcal del Baix Camp la realització de determinades tasques de control sanitari d’aquest abastament, corresponent a la societat COMAIGUA, SL, per encàrrec del Consell Comarcal, la prestació material d’aquestes operacions.

1- Les tasques i operacions de control sanitari de l’abastament d’aigua al municipi de Duesaigües que assumeix l’empresa especialitzada COMAIGUA, SL són les següents:

 • Control analític organolèptic i de clor en xarxa i en dipòsit.
 • Gestió informàtica d’entrada de la informació recollida.
 • Presa de mostres segons Reglamentació vigent i Pla Analític proporcionat per l’ Ajuntament.
 • Anàlisi de l’aigua mostrejada en laboratori homologat.
 • Manteniment de l’analitzador de clor a dipòsit, així com el subministrament i la reposició del hipoclorit sòdic en les instal·lacions

Aquesta gestió permetrà a l’Ajuntament de Duesaigües donar resposta a les necessitats actuals del servei i donar compliment als requeriments que estableix el marc normatiu vigent:

- R.D 140 i el Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum humà.

2- La societat COMAIGUA, SL portarà a terme les operacions de control sanitari de l’abastament d’ aigua potable al municipi de Duesaigües de la següent forma:

VISITES DIÀRIES a les instal·lacions que conformen el servei municipal d’aigua, consistents en:

 • Visita diària al dipòsit de Capçalera de Duesaigües per determinar la concentració de clor lliure i total.
 • Visita diària a la xarxa de distribució de Duesaigües per determinar la concentració de clor lliure i total. Aquesta determinació es realitzarà en punts alternatius.
 • Gestió informàtica d’entrada de la informació recollida en un full de càlcul que es reportarà a l’Ajuntament.

VISITES MENSUALS a les instal·lacions que conformen el servei municipal d’aigua, consistents en:

 • Manteniment consistent en el calibratge i neteja de l’analitzador de clor present al dipòsit de Capçalera i revisió de l’estat de la bomba recirculadora d’aigua.
 • Gestió informàtica d’entrada d’aquestes dues tasques amb la seva periodificació en un programa de manteniment preventiu on quedaran registrades les actuacions realitzades amb els respectius comentaris associats.

VISITES NECESSÀRIES a les instal·lacions que conformen el servei municipal d’aigua, consistents en:

 • Subministrament i reposició de l’hipoclorit de Sodi al 15% necessària per a la correcta gestió de l’abastament.
 • Recollida i realització de les analítiques del servei municipal d’aigua, segons annex facilitat per l’Ajuntament.
 • Per aquestes visites no s’ha planificat una periodicitat, tota vegada que es portaran a terme quan l’operador adverteixi la necessitat d’aquestes intervencions.


3- Preu del servei.
Per a la prestació del conjunt d’operacions de control sanitari que descriu aquest conveni l’ Ajuntament de Duesaigües abonarà a l’empresa COMAIGUA, SL la quantitat de 10.520,98 € sense IVA, referit a una anualitat. Podeu veure el detall de la despesa al CONVENI.

L'Ajuntament de Duesaigües presentarà aquesta despesa a la convocàtoria de la subvenció anual de Salut Pública que publica la Diputació de Tarragona.