A EXPOSICIÓ PÚBLICA LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES

A EXPOSICIÓ PÚBLICA LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES

 

El ple de l'Ajuntament de Duesaigües va aprova en sessió ordinària del 28 de juliol i en sessió extraordinària del 22 d'octubre la modificació provisional de les ordenances fiscals pel 2022 que preveu l’increment i la modificació d’algunes taxes i impostos.

Els impostos

El canvi més significatiu fa referència a l'Ordenança que regula l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). En aquest cas, l'equip de govern va aprovar una rebaixa del 95% sobre l'impost a favor de construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum.

També va incorporar una bonificació del 50% per obres en edificis d'interès cultural o històric per al municipi. L'ordenança manté el 100% de bonificació sobre l'arranjament de façanes i el percentatge que grava la ralització de qualsevol construcció al municipi seguirà sent del 3%. 

La resta de canvis en aquesta ordenança es limiten a ajustar el text a les actualitzacions normatives, ja que l'articulat no es modificava des de l'any 1992. En aquest sentit, es pren com a model l'ordenança bàsica que la Diputació de Tarragona posa a disposició dels ens locals.

L'impost que grava l'ocupació dels terrenys d'ús públic per mercaderies, materials de construcció, enderrocs, contenidors, tanques i anàlegs s'adapta per passar dels 0,17 € per metre quadrat o lineal per dia a 0,50 €. L'ocupació per grues o similars es manté a 5 €/dia.

Les taxes

En el capítol de les taxes, el principal canvi aprovat correspon a l'Ordenança que regula la Taxa per l'Expedició de Documents Administratius. En aquest sentit, es rebaixa un 50% les tarifes de les fotocòpies i s'incorporen noves tarifes pel servei d'expedició de certificats i informes administratius en l'àmbit de la gestió de l'empadronament, del cadastre, de les compulses i en el tràmit d'expedients per la tinença d’animals perillosos.

Els preus públics

Pel que fa a la normativa que regula els preus públics relatius a l'Ordenança per l'Ús Privatiu dels Espais Municipals es modifica per incorporar la tarifa de 30 € per l'ús de les sales de l'Ajuntament per a casaments (gratuït per als veïns empadronats més d'un any a Duesaigües). A més, s'afegeix el preu de 10 € per la utilització privada de la plaça del Caçadors. També, es modifica la tarifa d'ús de l'alberg de Ca La Lina i les instal·lacions del Camp de Futbol que presenten una rebaixa en funció del nombre de persones i dies d'aprofitament.

En la mateixa sessió plenària del 22 d'octubre també es van derogar les ordenances relacionades amb la Fira Muntanyum, la reguladora de la mateixa fira i la reguladora dels preus públics per al servei d'espais publicitaris al web de l'Ajuntament.

Exposició pública

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament i al web municipal durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

PUBLICACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES BOPT 2021 - 9793