REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

24/11/2022

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

 

S'ha publicat al BOPT (2022-9985) el nou Reglament del Cementiri Municipal en compliment del control sanitari dels cementiris i de policia sanitària mortuòria, regulat en els articles 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 68.1.b) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya, i la resta de normativa aplicable en la matèria. 

L’Ajuntament de Duesaigües és titular i propietari del Cementiri del seu terme municipal i en té ple domini. Segons la legislació vigent li correspon, també, la direcció, l’administració, la conservació, la reglamentació i l’aprovació d’ordenances fiscals i de bon govern per a la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència.  

En aquest sentit, el nou regalmament preveu aspectes com les concessions administratives, els drets funeraris, les transmissions, els títols, els registres al llibre municipal, entre d'altres. 

Així també, regula els serveis d'exhumacions, inhumacions i trasllats. 

També fa menció als drets i deures dels visitants i usuaris; les possibles infraccions i sancions. 

La DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA preveu que l’Ajuntament de Duesaigües respectarà els drets funeraris atorgats fins a la data d’entrada en vigor del present Reglament. Els drets funeraris atorgats fins a la referida data no podran ser objecte de transmissió en idèntic concepte sinó en els termes establerts en aquest Reglament.

A la mort del titular dels drets funeraris a què es refereix la present Disposició, el seu hereu, o hereus, podran sol·licitar el canvi de titularitat a favor seu per un període màxim de setanta cinc anys, d’acord amb l'article 11 del present Reglament.

Aquest Reglament es completa amb l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei en el cementiri.