SUBVENCIONS I AJUTS: TRANSICIÓ ENERGÈTICA 2023

06/10/2023 Medi Ambient

SUBVENCIONS I AJUTS: TRANSICIÓ ENERGÈTICA 2023


L'Ajuntament de Duesaigües en el marc d'execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i en el seu compromís per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i per permetre l’adaptació del municipi al canvi climàtic ha sol·licitat durant el 2023 diverses subvencions convocades per la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. 

Atès l'acord d'alteració de titularitat de l'edifici social de l'ATENEU a nom de l'Ajuntament de Duesiagües, la corporació municipal ha pogut formalitzar els ajuts:

  • Per retirar les cobertes d'amiant de l'edifici;
  • per instal·lar plaques fotovoltaiques en règim d’autoconsum col·lectiu, que permetran un estalvi energètic municipal;
  • i per millorar la climatització i l’ACS de l’Ateneu.

Paral·lelament, també s'ha sol·licitat la subvenció per a la instal·lació de plaques solars a l'escola Puigmarí.

En aquest sentit, les subvenciones demanades i atorgades són les següents: 

Diputació de Tarragona: SUBVENCIONS ATORGADES 2023 

1- Foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023.

Retirada de la coberta d'amiant de la teulada gran de l'ATENEU.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Despesa presentada: 17.942,18 euros
concedits: 54,01%
Import concedit: 9.691,00 euros

2- Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.1, energies renovables 2023

Actuació 1: Instal·lació fotovoltaica en règim d’autoconsum col·lectiu a les teulades de l'escola Puigmari i a l'ATENEU

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Pressupost Elegible: 34.895,98 euros
concedits: 91,11%
Import concedit: 31.793,94 euros

Les instal·lacions fotovoltaiques a executar seran d’autoconsum, i subministraran energia elèctrica fotovoltaica als edificis referits per tal de reduir el consum d’energia procedent de la xarxa elèctrica.

Actuació 2: Millora de la climatització i l’ACS de l’Ateneu

Pressupost presentat: 15.319,98 euros
concedits: 91,11%
Import concedit: 13.958,13 euros

Les actuacions que es volen dur a terme a l’ATENEU, contemplen la millora de la climatització, la qual funciona amb caldera de gasoil en l’actualitat.  Es preveu canviar la climatització basada en una caldera de gas i radiadors d’aigua per la sala de reunions. De la mateixa manera s’instal·larà una aerotèrmia només per la producció d’ACS.

Per tal de descarbonitzar l’emplaçament es preveu utilitzant equips de bombes de calor/Airecondicionat, aprofitant també la sinèrgia amb la instal·lació FV en l’emplaçament.

3- Fons de Transició Nuclear

La diferència entre el pressupost presentat i l'import atorgat per la Diputació es vincularà als ajuts del Fons de transició nuclear que rebrà l'Ajuntament de Duesaigües com a municipi de la zona de planificació II del PENTA.

Generalitat de Catalunya: SUBVENCIONS SOL·LICITADES 2023 PENDENTS DE RESOLUCIÓ

4- Sol·licitud de subvenció per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. Àmbit 1: redacció de plans municipals i redacció de projectes.

Redacció projecte executiu per convertir l’ateneu de Duesaigües en Refugi Climàtic. Import sol·licitat: 14.700,29 euros

5- Sol·licitud de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025. Àmbit 2: execució de projectes

Projecte integral d’adaptació al canvi climàtic de l’Ateneu de Duesaigües ( Refugi Climàtic): Import sol·licitat: 166.743,24 euros

6- Subvencions per la retirada de residus de materials d'aïllament i construcció que continguin amiant 2023.

Retirada i gestió de la coberta de fibrociment del BAR-SOCIETAT ATENEU: Import sol·licitat: 11.276,60 euros