Fundació Privada el Barrancó

  • Número d'inscripció al registre municipal: DA008
  • Data d'inscripció al registre: 11/2016
  • CIF: G43988633
  • Classificació general: Cultural
  • Nombre de socis/es: 

 

JUNTA

President: Joan Rabascall Ros 
Sots presidenta: Montserrat Nolla Olivé 
Secretari: Andreu Perera Roig 
Vocal: Mª Neus Hernandez Rabascall 
Vocal: Enriqueta Sedó Pedrola 
Vocal: Joan Ciurana Nolla 
Vocal: Josep Domènech Cabré 

 

FINALITAT:

La Fundació té per objecte la realització d'exposicions temporals o permanents d'objectes de la vida rural, així com la promoció d'activitats culturals i socials en benefici de la vila i municipi de Duesaigües.

Tot plegat vetllen per la conservació, millora i embelliment de la vila i el paisatge de l'entorn, assessorant a l'Ajuntament, en totes les activitats pròpies de la Fundació, sempre que aquell l'hi demani o la Fundació l'hi proposi, sense cap mena d'aportació econòmica, sí s'escau.

Així com, conservant i disposant lliurement, del patrimoni que l'hi ha estat donat per l'entitat "Agrícola de Duesaigües, SCCL" o el que la Fundació adquireixi o rebi en el futur. En qualsevol cas i especialment per disposar lliurement del patrimoni, es procedirà amb les limitacions i d’acord amb el que disposa la normativa de fundacions.

 

Subscriure a